W trosce o bezpieczeństwo oraz komfort Klientów Ptak Outlet, uprzejmie prosimy o przestrzeganie następujących postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie Centrum Ptak Outlet, który określa szczegółowe zasady obowiązujące na terenie Centrum oraz wskazuje warunki jego funkcjonowania.

Zasady zawarte w Regulaminie są bezwzględnie wiążące dla wszystkich Klientów Ptak Outlet, którzy przebywając na terenie obiektu (część wewnętrzna – galeria handlowa oraz zewnętrzna – parking oraz teren go okalający), zobowiązują się do ich przestrzegania.

1. W Ptak Outlet można przebywać wyłącznie w godzinach jego otwarcia wskazanych na wejściach oraz dostępnych na stronie internetowej: www.ptakoutlet.pl;

2. Na terenie Ptak Outlet zabrania się biegania, jazdy na deskorolkach, łyżworolkach, hulajnogach, rowerach, motorowerach oraz motocyklach, jak również ich wprowadzania na teren Centrum (wyłączając parkingi);

3. Na terenie Ptak Outlet zabrania się przebywania osobom odwiedzającym Centrum w innych celach, niż wynika to z jego przeznaczenia, w tym osobom zachowującym się niezgodnie z przepisami prawa lub zakłócającym spokój innych Klientów oraz pracowników Centrum (będących w stanie nietrzeźwym, bądź będących pod wpływem środków odurzających);

4. Małoletni w wieku poniżej 13 lat mogą przebywać na terenie Centrum wyłącznie pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna;

5. Zabrania się używania otwartego ognia oraz wnoszenia na teren Ptak Outlet przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie obiektu, lub których przechowywanie, bądź posiadanie jest prawnie zabronione (w szczególności broni palnej oraz materiałów łatwopalnych i wybuchowych);

6. Zabrania się wprowadzania psów oraz innych zwierząt na teren wewnętrzny Ptak Outlet oraz lokali obiektu (nie dotyczy psów przewodników);

7. Zabrania się palenia wszelkiego rodzaju wyrobów tytoniowych i konsumowania napojów alkoholowych za wyjątkiem miejsc do tego specjalnie wyznaczonych. Na terenie Ptak Outlet nie wolno zażywać jakichkolwiek środków odurzających;

8. Zabrania się emitowania hałasów i nieprzyjemnych zapachów;

9. Zabrania się niszczenia mienia oraz urządzeń znajdujących się na terenie obiektu, w szczególności urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniach ogólnodostępnych, takich jak toalety, pomieszczenia sanitarne, bankomaty, wpłatomaty, itp.;

10. Fotografowanie i filmowanie Ptak Outlet lub jego części bez pisemnej zgody Dyrekcji Ptak Outlet jest zabronione, za wyjątkiem zdjęć lub filmów do użytku prywatnego. Zabrania się fotografowania oraz filmowania znaków firmowych/ logotypów Najemców Ptak Outlet;

11. Organizacja działań promocyjnych oraz dystrybucja materiałów reklamowych, informacyjnych i innych, umieszczanie plakatów oraz przeprowadzanie ankiet na terenie zewnętrznym i wewnątrz Centrum bez pisemnej zgody Dyrekcji Ptak Outlet jest zabroniona;

12. Zabrania się prowadzenia działalności sprzecznej z dobrymi obyczajami lub zagrażającej porządkowi publicznemu, w szczególności organizowania zgromadzeń, manifestacji, agitacji politycznej lub religijnej, akwizycji, wystawiania na sprzedaż towarów, handlu obnośnego i obwoźnego, żebrania, nagabywania, występów artystycznych (w tym muzycznych), prowadzenia akcji charytatywnych na własną rękę, itp., na terenie zewnętrznym i wewnętrznym Ptak Outlet. Wszelkie występy oraz akcje mogą być prowadzone wyłącznie przez Dyrekcję Ptak Outlet lub za jej zgodą;

13. Siedzenie dozwolone jest na przeznaczonych do tego sofach oraz krzesłach znajdujących się w ogólnodostępnych miejscach na terenie obiektu;

14. Wszystkie przedmioty znalezione na terenie Ptak Outlet prosimy niezwłocznie przekazać pracownikom ochrony Centrum;

15. Utrudnianie dostępu do dróg dojazdowych, dróg przeznaczonych do ruchu pojazdów lub pieszych jest bezwzględnie wzbronione. Wjeżdżanie bądź pozostawia nie pojazdu na kostce brukowej przed wejściami do Centrum jest surowo wzbronione. Dyrekcja Ptak Outlet zastrzega sobie prawo do użycia środków, jakie uzna za stosowne, w celu usunięcia lub zdeponowania pojazdów, materiałów, towarów i innych rzeczy, naruszających niniejszy zapis. W przypadku naruszenia powyższego zapisu, usuwanie utrudnień odbędzie się na koszt i ryzyko Klienta odpowiedzialnego za naruszenie powyższego postanowienia. Dyrekcja Ptak Outlet zastrzega sobie również możliwość zmiany organizacji ruchu pojazdów, jeżeli będzie przemawiał za tym interes Centrum;

16. Parkingi mają na celu ułatwienie dostępu do Centrum jego Klientom i dostawcom. Dyrekcja Ptak Outlet wyznacza miejsca parkingowe według własnego uznania. Obowiązuje zakaz parkowania pojazdów poza wyznaczonymi miejscami. W przypadku naruszenia, decyzją Dyrekcji Ptak Outlet, ochrona Centrum ma prawo do usunięcia naruszenia na koszt naruszającego.

Osoby naruszające powyższe postanowienia zobowiązane są opuścić obiekt na wezwanie Dyrektora Ptak Outlet lub jego przedstawicieli (Ochrony Centrum).

Niezastosowanie się do wezwania będzie traktowane jako naruszenie Regulaminu obowiązującego na terenie Centrum i pociągnie za sobą użycie odpowiednich środków w celu wyegzekwowania jego postanowień.

Wszystkich Klientów i pracowników Centrum Ptak Outlet uprzejmie prosimy o stosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz innych zaleceń Dyrekcji Ptak Outlet.

European Outlet Ptak Sp. z o.o. Sp. K.

Dyrekcja Ptak Outlet